­

Naučno-tehnička saradnja

Istraživanje i razvoj dr Jovan Pavlov, Rukovodilac odeljenja za naučno-tehničku saradnju Institut za kukuruz  «Zemun Polje» је već više od šest decenija lider u oblasti istraživanja, kao i u proizvodnji hibridnog semena kukuruza u našoj zemlji. Pored toga,  komercijalna i naučno-tehnička aktivnost Instituta za kukuruz odvija se u više od dvadeset zemalja [...]

Prehrambrena tehnologija i biohemija

Istraživanje i razvoj - biotehnologija dr Milica Radosavljević, Šef Grupe dr Slađana Žilić dr Marija Milašinović-Šeremešić dr Valentina Semenčenko dr Marijana Janković Dušanka Terzić, dipl.inž Snežana Jovanović, dipl.inž Istraživačke aktivnosti: Ispitivanje hemijskog sastava, fizičkih i tehnoloških svojstava zrna hibrida kukuruza, sorata soje i strnih žita; Određivanje kvaliteta i upotrebne vrednosti ZP [...]

Agroekologija i agrotehnika

Istraživanje i razvoj - gajenje kukuruza dr Milena Simić, Šef Grupe dr Vesna Dragičević dr Branka Kresović dr Milan Brankov Program istraživačkog rada grupe za Gajenje kukuruza se odnosi na unapređenje gajenja ratarskih useva primenom sistema agrotehničkih mera u prirodnom i irigacionom vodnom režimu, u cilju stvaranja uslova za maksimalno korišćenje genetskog potencijala [...]

Laboratorija za molekularnu genetiku i fiziologiju

Istraživanje i razvoj - fiziologija Istraživački tim: dr Dragana Ignjatović-Micić, Šef laboratorije dr Snežana Mladenović Drinić dr Dragan Kovačević dr Ana Nikolić dr Danijela Ristić dr Marija Kostadinović Istraživačke aktivnosti: Biohemijska i genetička karakterizacija kvaliteta zrna (makro i mikronutrienti) kukuruza i soje Stvaranje genotipova kukuruza visokog kvaliteta proteina konvencionalnim metodama selekcije [...]

Banka gena

Dr Violeta Anđelković (avioleta@mrizp.rs), viši naučni saradnik Dr Vojka Babić (vbabic@mrizp.rs), naučni saradnik Dr Natalija Kravić (nkravic@mrizp.rs), naučni saradnik Prvo sistematsko sakupljanje lokalnih populacija kukuruza na teritoriji bivše Jugoslavije bilo je u periodu od 1961- 1964.godine, u organizaciji Jugoslovenskog saveznog udruženja istraživača i Departmana za poljoprivredu Sjedinjenih Američkih Država (USDA). Oko 1000 uzoraka [...]

Biotehnologija

Istraživanje i razvoj - biotehnologija Istraživački tim: dr Dragana Ignjatović-Micić, naučni savetnik, rukovodilac laboratorije idragana@mrizp.rs dr Snežana Mladenović Drinić, naučni savetnik msnezana@mrizp.rs dr Dragan Kovačević, viši naučni saradnik dkovacevic@mrizp.rs dr Ana Nikolić, naučni saradnik anikolic@mrizp.rs dr Danijela Ristić, istraživač saradnik dristic@mrizp.rs dipl. biol. Marija Kostadinović, istraživač saradnik kmarija@mrizp.rs Istraživačke aktivnosti: Biohemijska [...]

Gajenje kukuruza

Istraživanje i razvoj - gajenje kukuruza dr Milena Simić, Rukovodilac Agrotehnika dr Živorad Videnović dr Života Jovanović dr Branka Kresović mr Miodrag Tolimir Program istraživačkog rada obuhvata proučavanje agrotehničkih mera u uslovima prirodnog i irigacionog vodnog režima zemljišta u cilju stvaranja uslova za maksimalno korišćenje genetskog potencijala rodnosti hibrida i sorti. [...]

Osnovno seme

Istraživanje i razvoj - osnovno seme dr Mile Sečanski, Rukovodilac Odeljenja za osnovno seme Predosnovno - selekcionerovo seme kukuruza Anika Kovinčić Mast.dipl.inž. Maja Marinković Spec.dipl.inž. Cilj programa je očuvanje genetičke čistoće i umnožavanje selekcionerovog semena kukuruza. Program rada: Organizacija i proizvodnja selekcionerovog semena metodom “klip na red” u tehničkoj izolaciji [...]

Fiziologija

Istraživanje i razvoj - fiziologija Istraživački tim: dr Mirjana Vuletić, Rukovodilac laboratorije dr Ksenija Marković Ciljevi istraživanja: Identifikacija promena i adaptivnih reakcija nastalih u biljci kukuruza pod uticajem stresa Postavljanje kriterijuma za ocenu otpornosti kukuruza prema nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine radi stvaranja tolerantnih genotipova Predlaganje tehnologije gajenja radi boljeg prilagođavanja useva [...]

OPLEMENJIVANJE KUKURUZA

Istraživanje i razvoj - oplemenjivanje dr Zoran Čamdžija, Rukovodilac Odeljenja za oplemenjivanje OPLEMENJIVANJE KUKURUZA Ciljevi – stvaranje hibrida visokog genetičkog potencijala rodnosti i visokog kvaliteta zrna svih FAO grupa zrenja, pogodnih za različite uslove gajenja, potrebe i namene. Stvaranje i poboljšanje izvornog selekcionog materijala za dobijanje samooplodnih linija kukuruza. Selekcija samooplodnih [...]

newspaper templates - theme rewards