Institut za kukuruz Zemun Polje

Osnovan 29. septembra 1945, pod nazivom Savezni zavod za oplemenjivanje i proizvodnju bilja. Narednih 15-tak godina menjao je svoj naziv i status nekoliko puta i 1961. godine ustanovljen kao samostalna naučna ustanova pod nazivom Institut za kukuruz Zemun Polje. 2009. godine Institut je Odlukom Vlade Republike Srbije o izmenama i dopunama osnivačkog akta Instituta za kukuruz Zemun Polje d.p. Beograd-Zemun, 05 broj 023-5434/2009, organizovan kao naučnoistraživačka ustanova koja posluje u skladu sa propisima kojima se uređuje pravni položaj javnih službi.

Osnovne delatnosti:

  • Istraživanja u biotehničkim naukama se odvijaju kroz jedan Institutski projekat (sa 12 potprojekata, 2011-2015) i 5 projekata Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije (2011-2014).
  • Selekcija, semenarstvo i komercijalizacija (prvenstveno semena kukuruza, zatim soje, u novije vreme inicijalni programi selekcije strnih žita)
  • Uključujući:

  • Razvoj hibrida kukuruza visokog potencijala rodnosti i kvaliteta za različite agroekološke uslove, osnovna istraživanja u primenjenim i razvojnim programima u oplemenjivanju, proizvodnji semena, gajenju i korišćenju kukuruza i soje, razvoj ZP sistema proizvodnje kukuruza i soje sa ciljem dobijanja visokih i stabilnih prinosa u različitim agroekološkim uslovima gajenja, proizvodnja osnovnog i komercijalnog semena ZP hibrida kukuruza i ZP sorti soje, sušenje, dorada, ispitivanje kvaliteta i skladištenje ZP hibridnog semena kukuruza i ZP sorti soje, prodaja komercijalnog i osnovnog ZP semena hibridnog kukuruza i sorti soje, razvijanje racionalnih procedura i metoda iskorišćavanja kukuruza i soje za ishranu domaćih životinja i industrijsku preradu, razvoj i primena različitih, naučnih programa i projekata sa ciljem unapredivanja proizvodnje kukuruza i soje, u zemlji i inostranstvu, školovanje i obučavanje stručnjaka sa ciljem povećanja proizvodnje i korišćenja kukuruza i soje …

  Resursi:

  • Banka gena kukuruza sa oko 6000 uzoraka (2217 lokalnih populacija i 3258 introdukovanih genotipova), koja se nalazi na devetom mestu u svetu, po svojoj veličini
  • Doradni centar kapaciteta 8700 t (kukuruz – do 4000 t sušenje, do 6000 t finalna dorada)
  • 6 laboratorija (uključujući i ISTA sertifikovanu laboratoriju za ispitivanje kvaliteta semena)
  • 1120 ha obradivih površina
  • Eksperimentalna stanica za selekciju ranih ZP hibrida kukuruza na Planinici, kod Valjeva, na nadmorskoj visini od 670m

  Kadrovska struktura

  • 293 zaposlena
  • 49 doktora nauka
  • 2 magistra
  • 74 sa visokom stručnom spremom

  Glavna dostignuća Instituta:

  • Više od 630 ZP hibrida kukuruza priznatih u zemlji
  • Više od 110 ZP hibrida kukuruza priznatih u inostranstvu
  • 7 sorata soje priznatih u zemlji
  • 2 sorte ječma priznate u zemlji
  • 2 sorte pšenice priznate u zemlji
  • 1 sorta tritikalea priznata u zemlji
  • 1 sorta ječma priznata u inostranstvu

  Godišnji obim proizvodnje i prodaje:

   • Oko 7 – 9000 t semena hibrida kukuruza (oko 5000 t domaće trziste, oko 3000 t izvoz na preko 20 ino tržišta); Proizvodnja oko 50-80 t semena roditeljskih formi kukuruza.
   • Na sopstvenom doradnom centru osušeno oko 2000 t, a finalno dorađeno i upakovano 5000 t semenskog kukuruza.
   • Godišnja prosečna površina selekcionih programa je oko 35 ha u Zemun Polju (15 ha selekcija + 20 ha mikro ogledi) i oko 50 ha ogleda po ugovoru za potrebe selekcije.