Naučni skup – 16th European Fusarium Seminar, održan je u Rimu u junu 2023. godine. Organizatori skupa su Sapienza University Rome, u saradnji sa Međunarodnom organizacijom za mikotoksikologiju. Naučni program skupa održao se u devet tematskih celina. Najveći deo rada skupa baziran je na genetici patogenih i toksigenih vrsta gljiva. Teme mnogih izlaganja posvećene su vrstama roda Fusarium i mikotoksinima koje isti sintetišu. Takođe, veliki broj radova odnosio se na bolesti koje prouzrokuju vrste roda Fusarium, kao i medicinska istraživanja i nove i efikasne strategije njihovog ublažavanja i kontrole. Učesnik iz Instituta za kukuruz „Zemun Polje“ bila je dr Milica Lučev. Naučni skup doprineo je sticanju novih i usavršavanju postoječih znanja iz oblasti fitopatologije.