dr Violeta Anđelković, naučni savetnik

direktor Sektora za naučnoistraživački rad

dr Jelena Srdić, naučni savetnik

rukovodilac Odeljenja za oplemenjivanje

dr Natalija Kravić, viši naučni saradnik

šef Banke gena

dr Milomir Filipović, naučni savetnik

šef Grupe za selekciju ranih hibrida kukuruza

dr Nikola Grčić, viši naučni saradnik

šef Grupe za selekciju ranih hibrida kukuruza

dr Jelena Vančetović, naučni savetnik

šef Grupe za selekciju ranih hibrida kukuruza poželjnih kvalitativnih svojstava i mušku sterilnost

dr Nenad Delić, naučni savetnik

šef Grupe za selekciju kasnih hibrida kukuruza

dr Goran Stanković

šef Grupe za selekciju kasnih hibrida kukuruza

dr Jelena Srdić, naučni savetnik

šef Grupe za selekciju hibrida kukuruza specifičnih svojstava

dr Mirjana Srebrić, naučni saradnik

šef Grupe za selekciju soje

dr Dragana Ignjatović – Micić, naučni savetnik

šef Laboratorije za molekularnu genetiku i fiziologiju

Zoran Janković

Organizator poslova tehničke podrške i mehanizovanog izvođenja ogleda

dr Slavica Stanković, naučni savetnik

šef Laboratorije za fitopatologiju i entomologiju

dr Dejan Dodig, naučni savetnik 

šef Grupe za selekciju strnih žita

dr Milan Brankov, viši naučni saradnik

šef Grupe za agroekologiju i agrotehniku

dr Slađana Žilić, naučni savetnik

Šef Grupe za prehrambenu tehnologiju i biohemiju

dr Mile Sečanski, naučni saradnik

rukovodilac Odeljenja za osnovno seme

dr Jovan Pavlov, viši naučni saradnik

rukovodilac Odeljenja za naučno-tehničku saradnju