Call: HORIZON-CL6-2022-FARM2FORK-02-two-stage

Coordinator: University of Coimbra, Paco das Escolas, Coimbra, Portugal,

Participating institutions: Maize Research Institute Zemun Polje, Zemun-Belgrade, Serbia and other 18 institutions from 10 European countries (Greece, Spain, Italy, France, Ireland, Cyprus, Belgium, Latvia and the Netherlands)

Project leader: dr Helena Freitas

Participants from the Maize Research Institute: dr Milena Simić, dr Milan Brankov, dr Vesna Dragičević

The Project base: The reduction of herbicide use and risk has become major policy targets of Farm to Fork strategy, aiming to promote agroecology and the transition to sustainable and resilient farming systems. GOOD is a 4-year project adopting multidisciplinary approach, aspired to create and evaluate Agroecological Weed Management (AWM) systems, and demonstrate that AWM adoption enhances sustainability and resilience of cropping systems. The main ambition is to foster the agroecological transition for weed management across Europe. Living-Labs (LL) will be co-created with stakeholders and established in 6 EU pedoclimatic conditions in both annual and perennial crops to promote AWM practices in conventional, organic and mixed farming systems. The use and combination of cover crops along with several cultural practices, the use of beneficial microorganisms and digital tools will be assessed towards the agroecological manipulation and management of weeds and the increase of crop productivity and farmers’ income.

 

Смањење употребе хербицида и ризика од загађења животне средине је основа стратегије «Од њиве до трпезе» (Farm to Fork), са циљем промовисања агроекологије и преласка на одрживе и мање изложене пољопривредне системе. GOOD је четворогодишњи пројекат који се заснива на мултидисциплинарном приступу у циљу креирања и примене агроеколошког система мера за сузбијање корова. Демонстрација система у пољским условима ће показати да усвајање оваквог система за сузбијање корова побољшава одрживост система гајења усева. Главна амбиција је да се подстакне усвајање и прелазак на моделе и програме за сузбијање корова који су базирани на агроеколошким принципима и одрживости широм Европе, ради смањења загађења. Лабораторије у пољу (Living-Labs, LL) ће бити организоване у 6 педоклиматских услова ЕУ у једногодишњим и вишегодишњим засадима како би се, заједно са заинтересованим странама, промовисале одрживе праксе у конвенционалним, органским и комбинованим системима гајења усева. Комбинована примена покровних усева са другим агротехничким мерама, употреба корисних микроорганизама и дигиталних алата ће се испитивати ради примене мера сузбијања базираних на агроеколошким «манипулацијама» и управљању коровима у циљу повећања продуктивности усева и прихода пољопривредника.