Call: HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-02

Participating institutions: Maize Research Institute Zemun Polje, Zemun-Belgrade, Serbia Agricultural Institute of Slovenia, Ljubljana, Slovenia and

Aristotle University of Thessaloniki, Thessaloniki, Greece.

Project leader: dr Kristina Petrović

Participants from the Maize Research Institute: dr Miodrag Tolimir, dr Violeta Anđelković, dr Slavica Stanković, dr Nenad Delić, dr Slađana Žilić, Velimir Sretenović

The Project presents a cloud of Creativity, Research, Education, Development, Innovation, and Transformation (CREDIT) where the training of the highly-skilled researchers and non-research staff is the priority. Research on the Project is related to the examination and selection of the most favorable genotypes for growing in conditions of sustainable and organic agriculture in order to produce healthy food and protect the environment. It is guided by the idea that Maize Research Institute from Serbia will improve transfer of agro-technology and agro-knowledge and increase number of manageable projects. The main project’s objectives are to transform and access excellence following the scientific and technology roadmaps and thus extend networking and collaboration in the region and Europe Research Area.

 

Пројекат обjедињује креативност, истраживање, образовање, развој, иновације и трансформације где је обука висококвалификованих истраживача и неистраживачког особља приоритет. Истраживања на Пројекту се односе на испитивање и одабир најповољнијих генотипова за гајење у условима одрживе и органске пољопривреде у циљу производње здраве хране и заштите животне средине. Такође циљ је да Институт за кукуруз Земун Поље унапреди моделе за трансфер агротехнологије и агрознања и повећа број пројеката којима ће руководити. За то је потребно подизање капацитета и изврсности кроз праћење научне и технолошке мапе пута и проширење умрежавања и сарадње у региону и Европском истраживачком простору.