Institut

Institut za kukuruz Zemun Polje je vodeća ustanova u zemlji u primeni naučno-istraživačkog rada, koja se bavi stvaranjem, proizvodnjom i uvođenjem novih visokoprinosnih, kvalitetnih hibrida kukuruza, sorti soje i strnih žita za različite agroekološke uslove gajenja, različite potrebe i namene.

Delatnosti

 1. Naučno-istraživačka
 2. Proizvodna
 3. Marketing
 4. Komercijalno-finansijska

1. Naučno-istraživačka delatnost

  Program naučno-istraživačkog rada se odvija u okviru projekata koje realizuju timovi istraživača i stručnih saradnika. Osnovna programska orijentacija Instituta obuhvata:

 • stvaranje hibrida kukuruza, sorti soje i strnih žita visokog potencijala rodnosti i kvaliteta, za različite uslove gajenja, potrebe i namene
 • osnovna istraživanja u primenjenim i razvojnim programima u oplemenjivanju, proizvodnji semena, gajenju i korišćenju ZP sorti i hibrida
 • razvoj i primena ZP sistema proizvodnje useva radi dobijanja visokih i stabilnih prinosa u različitim agroekološkim uslovima gajenja
 • razvoj tehnoloških metoda i postupaka prerade zrnevlja ratarskih kultura radi dobijanja proizvoda za ishranu ljudi, domaćih životinja i industrijsku preradu
 • školovanje i obučavanje kadrova

2. Proizvodna delatnost

Proizvodna aktivnost Instituta odnosi se, uglavnom, na organizaciju proizvodnje semena ZP hibrida kukuruza, ZP sorti soje i strnih žita.

  U okviru proizvodne delatnosti Instituta, obavljaju se sledeće aktivnosti:

 • proizvodnja osnovnog i komercijalnog semena ZP hibrida kukuruza, ZP sorti soje i strnih žita
 • sušenje, dorada i skladištenje ZP hibridnog semena kukuruza i ZP sorti soje i strnih žita
 • biljna proizvodnja na poljoprivrednim dobrima u Zemun Polju i Krnješevcima

3. Marketing

  Marketinška aktivnost Instituta obuhvata analizu tržišta i promotivne aktivnosti u cilju plasmana semena ZP hibrida kukuruza, ZP sorti soje i strnih žita. Ove aktivnosti obuhvataju:

 • Izrada godišnjih planova aktivnosti
 • Analiza tržišta
 • Promocije putem elektronskih medija, štampanih medija kao i neposrednim kontaktom sa kupcima
 • Izrada i emitovanje reklamnih spotova

4. Komercijalno-finansijska delatnost

  U okviru komercijalno-finansijske delatnosti, obavlja se plasman ZP proizvoda na tržištima u zemlji i inostranstvu. Aktivnosti Instituta za kukuruz, u ovoj delatnosti, obuhvataju:

 • Promet komercijalnog i osnovnog ZP semena hibridnog kukuruza kao i sorti soje i strnih žita
 • Izradu godišnjih i višegodišnjih proizvodno-finansijskih planova
 • Kontrolu ekonomičnosti poslovanja
 • Razvoj poslovnog informacionog sistema

Resursi

 • banka biljnih gena sa preko 6.000 uzoraka lokalnih i inostranih genotipova kukuruza
 • centar za doradu semena kapaciteta 8.700t
 • šest istraživačkih laboratorija
 • 1.120 ha obradivih površina
 • eksperimentalna stanica za selekciju ranih ZP hibrida kukuruza na Planinici, kod Valjeva, na nadmorskoj visini od 670m

Kadrovska struktura

 • 293 zaposlena
 • 49 doktora nauka
 • 2 magistra
 • 74 sa visokom stručnom spremom