Институт за кукуруз Земун Поље

Основан 29. септембра 1945, под називом Савезни завод за оплемењивање и производњу биља. Наредних 15-так година мењао је свој назив и статус неколико пута и 1961. године установљен као самостална научна установа под називом Институт за кукуруз Земун Поље. 2009. године Институт је Одлуком Владе Републике Србије о изменама и допунама оснивачког акта Института за кукуруз Земун Поље д.п. Београд-Земун, 05 број 023-5434/2009, организован као научноистраживачка установа која послује у складу са прописима којима се уређује правни положај јавних служби.

Основне делатности:

 • Истраживања у биотехничким наукама се одвијају кроз један Институтски пројекат (са 12 потпројеката, 2011-2015) и 5 пројеката Министарства просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије (2011-2014).
 • Селекција, семенарство и комерцијализација (првенствено семена кукуруза, затим соје, у новије време иницијални програми селекције стрних жита)
Укључујући:
 • Развој хибрида кукуруза високог потенцијала родности и квалитета за различите агроеколошке услове, основна истраживања у примењеним и развојним програмима у оплемењивању, производњи семена, гајењу и коришћењу кукуруза и соје, развој ЗП система производње кукуруза и соје са циљем добијања високих и стабилних приноса у различитим агроеколошким условима гајења, производња основног и комерцијалног семена ЗП хибрида кукуруза и ЗП сорти соје, сушење, дорада, испитивање квалитета и складиштење ЗП хибридног семена кукуруза и ЗП сорти соје, продаја комерцијалног и основног ЗП семена хибридног кукуруза и сорти соје, развијање рационалних процедура и метода искоришћавања кукуруза и соје за исхрану домаћих животиња и индустријску прераду, развој и примена различитих, научних програма и пројеката са циљем унапредивања производње кукуруза и соје, у земљи и иностранству, школовање и обучавање стручњака са циљем повећања производње и коришћења кукуруза и соје ...
Кадровска структура: 319 запослених (33 Др, 10 Мр, 65 Дипл.инг.)

Ресурси:

 • Банка гена кукуруза са око 6000 узорака (2217 локалних популација и 3258 интродукованих генотипова), која се налази на деветом месту у свету, по својој величини
 • Дорадни центар капацитета 8700 т (кукуруз - до 4000 т сушење, до 6000 т финална дорада)
 • 6 лабораторија (укључујући и ИСТА сертификовану лабораторију за испитивање квалитета семена)
 • 1400 ха обрадивих површина
 • Експериментална станица за селекцију раних ЗП хибрида кукуруза на Планиници, код Ваљева, на надморској висини од 670м

Главна достигнућа Института:

 • Више од 630 ЗП хибрида кукуруза признатих у земљи
 • Више од 110 ЗП хибрида кукуруза признатих у иностранству
 • 7 сората соје признатих у земљи
 • 2 сорте јечма признате у земљи
 • 2 сорте пшенице признате у земљи
 • 1 сорта тритикалеа призната у земљи
 • 1 сорта јечма призната у иностранству

Годишњи обим производње и продаје:

 • Око 7 - 9000 т семена хибрида кукуруза (око 5000 т домаће трзисте, око 3000 т извоз на преко 20 ино тржишта); Производња око 50-80 т семена родитељских форми кукуруза.
 • На сопственом дорадном центру осушено око 2000 т, а финално дорађено и упаковано 5000 т семенског кукуруза.
 • Годишња просечна површина селекционих програма је око 35 ха у Земун Пољу (15 ха селекција + 20 ха микро огледи) и око 50 ха огледа по уговору за потребе селекције.