Ранка Милисавић, дипл. правник

Руководилац Одељења Е-маил: mranka@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

Зоран Бранковић, дипл. инж.,

Шеф одсека за информационе системе COntact Е-маил:zbrankovic@mrizp.rs Телефон: +381 11 37 56 704

Миодраг Поповић,

Шеф одсека за опште послове Misa Телефон: +381 11 37 56 704