Istraživački tim:

dr Dragana Ignjatović – Micić, šef Laboratorije,
dr Snežana Mladenović Drinić,
dr Ana Nikolić,
dr Danijela Ristić,
dr Marija Kostadinović
dr Jelena Vukadinović
doktorand Manja Božić

Analiza promena na nivou transkriptoma u ranim fazama razvića kukuruza u uslovima niskih temperatura

Primena metoda sekvenciranja nove generacije, NGS (Next Generation Sequencing, NGS), u cilju korišćenja dobijenih podataka za unapređivanje programa oplemenjivanja kukuruza za svojstva bitna za tolerantnost na niske temperature:

 • Identifikacija, kvantifikacija i klasifikacija ciljnih RNK molekula
 • Predikcija potencijalno novih (eng. novel) RNK molekula
 • Određivanje funkcije gena i načina regulacije njihove ekspresije
 • Određivanje funkcije nekodirajućih RNK molekula (lncRNA-seq, sRNA-seq i circRNa-seq) i njihovih potencijalnih ciljnih gena
 • Definisanje mreža interakcija nekodirajućih i kodirajućih (mRNA-seq) RNK
 • Definisanje regulatornih puteva i mehanizama odgovora na stres izazvan niskim temperaturama
 • Identifikacija SNP markera koji bi se koristili u programima stvaranja tolerantnih genotipova kukuruza sa ciljem ranije setve radi izbegavanja stresa suše u fazi cvetanja

Evaluacija germplazme kukuruza i soje primenom platformi za genotipizaciju (SNP marker čipovi)

 • Utvrđivanje genetičkog diverziteta, strukture populacija i heterotičnih grupa germplazme kukuruza i soje (komercijalnih i genotipova iz Banke gena)
 • Planiranje i unapređenje programa oplemenjivanja kroz:
 • identifikaciju lokusa za kvantitativna svojstva (QTLs) i selekcije pomoću molekularnih markera
 • utvrđivanje pozicije gena od interesa
 • stvaranje osnove za genomsku selekciju

Selekcija pomoću molekularnih markera (Marker Assisted Selection – MAS)

 • Prevođenje komercijalnih linija kukuruza u cilju stvaranja hibrida sa poželjnim osobinama adaptiranih na umereno klimatsko područje
 • Selekcija na kukuruz poboljšanog kvaliteta proteina (Quality Protein Maize – QPM)
 • Selekcija na kukuruz povećanog sadržaja β-karotena
 • Primena biohemijskih i molekularnih markera u cilju stvaranja sorti soje bez Kunitz tripsin inhibitora u zrelom zrnu

Molekularna karakterizacija genotipova kukuruza i soje SSR markerima

 • Određivanje heterotičnih parova i predikcija heterozisa komercijalnih genotipova kukuruza
 • Određivanje srodnosti komercijalnih sorti soje
 • Procena diverziteta i modela grupisanja germplazme kukuruza i soje, radi korišćenja u programima predoplemenjivanja za različita agronomska i nutritivna svojstva

Nutritivna karakterizacija kukuruza

 • Određivanje sadržaja nakronutrijenata (tokoferola, fenolnih kiselina, karotenoida) i mikotoksina primenom HPLC metode u zrnu kukuruza
 • Skrining germplazme kukuruza u cilju identifikacije genotipova sa povećanim sadržajem nutritijenata
 • Asocijativno mapiranje za nutritivna svojstva zrna kukuruza
 • Uticaj primene mineralnih đubriva folijarne prihrane, sistema obrade zemljišta, herbicida, dužine čuvanja i termičke obrade na sadržaj mikronutrijenata
 • Uticaj mikronutrijenata na sadržaj mikotoksina i tolerantnost linija i hibrida kukuruza prema patogenima

Molekularno-genetička identifikacija patogenih gljiva žitarica

 • Identifikacija vrsta primenom PCR metode na osnovu postojećih markera/prajmera karakterističnih za vrstu
 • Identifikacija vrsta sekvenciranjem ciljnih gena