dr Slađana Žilić,
rukovodilac Grupe za prehrambenu tehnologiju i biohemiju

dr Marijana Simić
dr Valentina Nikolić
Snežana Jovanović, dipl. inž.
doktorand Beka Sarić
doktorand Danka Milovanović

Grupa za prehrambenu tehnologiju i biohemiju organizaciono je sastavljena iz hemijske laboratorije i eksperimentalno-proizvodnog pogona za razvoj i proizvodnju prehrambenih proizvoda na bazi zrna žitarica i leguminoza.

Istraživačke aktivnosti:

Istraživanja fizičkih svojstava i hemijskog sastava zrna kukuruza, soje i strnih žita koja se sprovode u laboratoriji Grupe za prehrambenu tehnologiju i biohemiju od osnivanja Instituta, pa do danas, prate naučno-istraživački rad na oplemenjivanju ovih ratarskih biljaka i doprinose stvaranje komercijalne kategorije ZP semena visoke nutritivne, funkcionalne i tehnološke vrednosti.

Program naučno-istraživačkog rada Grupe usmeren je ka tri, međusobno povezane, oblasti istraživanja:

  1. Ispitivanje fizičkih, hemijskih i tehnoloških svojstava zrna ZP hibrida kukuruza, sorti soje i strnih žita, a radi ocene njihove upotrebne vrednosti, odnosno mogućnosti korišćenja u proizvodnji hrane za ljude ili životinje.

Ova oblast obuhvata proučavanje sadržaja osnovnih hemijskih konstituenata zrna, strukture i sastava proteina, dijetalnih vlakana i skroba u zrnu, kao i sadržaja šećera i bioaktivnih jedinjenja, kao što su fenolna jedinjenja, karotenoidi i vitamin E, u zrnu.

  1. Ispitivanje kvaliteta kukuruzne biljke (biomase) za silažu.

Istraživanja obuhvataju ispitivanje prinosa suve materije i strukture prinosa cele kukuruzne biljke, hemijskog sastava, sadržaja lignoceluloznih vlakana i svarljivosti suve materije kukuruzne biljke, a radi identifikovanja silažnih formi hibrida kukuruza, kao i određivanja kriterijuma za ocenu kvaliteta silaže.

  1. Razvoj zdravstveno bezbednih proizvoda visoke nutritivne i funkcionalne vrednosti na bazi ZP genotipova kukuruza, soje i strnih žita.

Ova oblast istraživanja podrazumeva definisanje sirovinskog sastava i optimalnih tehnoloških procesa u cilju postizanja zadovoljavajućih nutritivnih i funkcionalnih svojstva ZP prehrambenih proizvoda, kao i ispitivanje uticaja sirovinskog sastava i procesnih tretmana na tehnološka svojstva i razvoj neo-kontaminenata u prehrambenim proizvodima u cilju obezbeđivanja zdravstveno bezbednih i senzorno prihvatljivih proizvoda.

Pored saradnje sa drugim naučnim institucijama u zemlji i inostranstvu (Institut za prehramenu tehnologiju i biohemiju Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu; Institut za multidisciplinarna istraživanja Univerziteta u Beogradu; Vojnomedicinska akademija, Beograd; Farmaceutski fakultet Univerziteta u Beogradu; Institut za medicinska istraživanja Univerziteta u Beogradu; Institut za prehrambenu tehnologiju Univerziteta u Novom Sadu; Department of Food Engineering, Hacettepe University, Ankara, Turska; INRA, Nansi, Francuska) saradnja sa privredom je važan segment aktivnosti Grupe i most između naučnih istraživanja i njihove primene u praksi. Ovaj proces realizuje se putem transfera znanja kroz konsultacije, razvoj proizvoda i investicione projekte.

Laboratorija Grupe za prehrambenu tehnologiju i biohemiju godišnje analizira preko 3000 uzoraka primenom oko 70 različitih hemijskih metoda.

Rezultati Projekta Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede “Primena agrotehničkih mera u cilju definisanja agronomske strategije za redukciju akrilamida i proizvodnju zdravstveno bezbedne hrane na bazi kukuruza”. Oktobar 2022.