fiziologija

Istraživanje i razvoj – fiziologija

Istraživački tim:
dr Mirjana Vuletić, Rukovodilac laboratorije
dr Ksenija Marković
  Ciljevi istraživanja:
 • Identifikacija promena i adaptivnih reakcija nastalih u biljci kukuruza pod uticajem stresa
 • Postavljanje kriterijuma za ocenu otpornosti kukuruza prema nepovoljnim uslovima spoljašnje sredine radi stvaranja tolerantnih genotipova
 • Predlaganje tehnologije gajenja radi boljeg prilagođavanja useva pojedinim stresnim uslovima
 • Na osnovu postavljenih ciljeva Laboratorija za fiziologiju deluje u okviru zajedničkog programa Instituta na stvaranju hibrida visokog genetičkog potencijala rodnosti, kvaliteta i adaptivne vrednosti, a takođe daje doprinos razvoju fiziologije biljaka kao naučne discipline.

  Oblast istraživanja

   Izučavanje delovanja stresnih faktora na biljku:

  • uticaj abiotičkih faktora na oksidativne sisteme i enzimske aktivnosti apoplasta, plazma membrana i mitohondrija
  • antioksidativni mehanizmi odbrane biljke od stresa
  • uticaj forme azota na metabolizam i respiraciju

   Izučavanje procesa pri čuvanju i klijanju semena:

  • biohemijski i fiziološki mehanizmi pri starenju i klijanju semena
  • uticaj stimulativnih materija na povećanje klijavosti semena

   Karakterizacija novostvorenih roditeljskih linija, hibrida i sorata kukuruza na osnovu fizioloških parametara:

  • brzine sazrevanja zrna
  • produkcije biomase kod novostvorenih linija i hibrida
  • sadržaja osnovnih rezervnih materija u semenu
  • ocena tolerantnosti na neke stresne faktore