fitopatologija

dr Slavica Stanković, Šef laboratorije

Laboratorija za fitopatologiju

Istraživački tim

dr Slavica Stanković
Ana Obradović dipl.inž

Program istraživanja obuhvata:

 • Svestrano proučavanje patogenih vrsta i etiologije bolesti biljaka,
 • Iznalaženje izvora otpornosti prema patogenim vrstama i ispitivanje nasleđivanja otpornosti genetički različitog selekcionog materijala (domaće i sintetičke populacije, samooplodne linije i hibridi kukurza, kao i linije i sorte strnih žita),
 • Analizu sekundarnih metabolita toksigenih vrsta gljiva,
 • Razvoj novih ili razradu postojećih fitopatoloških metoda.

Proučavanje patogenih vrsta gljiva kukuruza i strnih žita

 • Praćenje pojave postojećih i novih vrsta ili rasa parazita kukuruza u kukuruznom pojasu.
 • Proučavanje biologije parazita i etiologije oboljenja kukuruza.
 • Utvrđivanje štetnosti pojedinih parazitskih vrsta u uslovima prirodne infekcije i veštačke inokulacije biljaka.

Oplemenjivanje kukuruza i strnih žita na otpornost prema patogenima

 • Ocenjivanje otpornosti selekcionog materijala kukuruza prema parazitima lista (E. turcicum rasa 0, B. zeicola rasa 2 i 4,), stabla i klipa (Fusarium spp, Aspergillus spp)
 • Proučavanje načina nasleđivanja otpornosti kukuruza prema ekonomski najznačajnijim parazitima.
 • Ugrađivanje Ht gena u početni selekcioni material
 • Odabir otpornih biljaka prema poleganju i truleži klipa
 • Rana testiranja kombinacionih sposobnosti familija otpornih prema parazitima lista, stabla i klipa.

Analiza sekundarnih metabolita toksigenih vrsta gljiva,

 • Kvantitativna i kvalitativna analiza mikotoksina iz uzoraka zrna kukuruza i strnih žita
 • Ispitivanje potencijala produkcije toksigenih vrsta gljiva

Laboratorija za entomologiju

dr Snežana Gošić-Dondo

Ciljevi istraživanja: integrisanje ekoloških, fizioloških i molekularnih pristupa u  strategiji ekološki racionalne kontrole štetočina kukuruza

Praćenje entomokompleksa kukuruza

Proučavanje štetnih insekatskih vrsta  u ekosistemu kukuruza i uvođenje novih metoda za njihovu dijagnostiku.

– Praćenje i biosistematika novih invazivnih i već postojećih štetnih insekatskih vrsta i njihova determinacija standardnim i molekularnim metodama.

– Proučavanje biologije i promena u gustini populacije štetnih insekatskih vrsta kukuruza iz redova Coleoptera i Lepidoptera, njihovom patologijom i interakcijom štetočina sa biljkom kukuruza u uslovima prirodne i veštačke inokulacije.

– Utvrđivanje promena u sastavu entomofaune kukuruza i njenoj varijabilnosti u različitim ekosistemima u korelaciji sa klimatskim uslovima i kontrolom sistema gajenja.

Proučavanja  otpornosti 

Proučavanja otpornosti kukuruza prema štetočinama.

 • Testiranje tolerantnosti sorti, samooplodnih linija i ZP hibrida kukuruza prema štetočinama
 • Stvaranje divergentnih sintetičkih populacija od linija tolerantnih prema kukuruznom plamencu Ostrinia nubilalis

Ekološki racionalna kontrola štetočina

Upravljanje populacijom štetnih insekatskih vrsta kukuruza.

 • Utvrđivanje uticaja agrotehničkih i drugih mera u kontroli štetnih insekata.
 • Ispitivanje efikasnosti, načina i vremena primene i selektivne toksičnosti insekticida i potencijalnih bioinsekticida
 • Proučavanje značaja prirodnih neprijatelja i njihove redukcione uloge
 • Razvijanja ekološke opcije regulisanja nivoa brojnosti i stepena oštećenja biljka kroz bioekološki efekat  entomopatogena
 • Utvrđivanje filogenetske, biološke i molekularne interakcije između entomopatogena i insekata.