Laboratorija za fitopatologiju i entomologiju

fitopatologija

dr Slavica Stanković, šef Laboratorije
dipl. inž. Ana Obradović

dr Snežana Gošić Dondo

 

Aktivnosti:

1. Istraživanja u fitopatologiji

 

  • Svestrano proučavanje patogenih vrsta i etiologije bolesti biljaka
    • Praćenje pojave postojećih i novih vrsta ili rasa patogena kukuruza u Srbiji,
    • Proučavanje biologije patogena i etiologije oboljenja kukuruza,
    • Utvrđivanje štetnosti pojedinih patogenih vrsta u uslovima prirodne infekcije i veštačke inokulacije biljaka.
  • Iznalaženje izvora otpornosti prema patogenim vrstama i ispitivanje nasleđivanja otpornosti genetički različitog selekcionog materijala (domaće i sintetičke populacije, samooplodne linije i hibridi kukurza, kao i linije i sorte strnih žita)
    • Ocenjivanje otpornosti selekcionog materijala kukuruza prema patogenima lista ( turcicum rasa 0, B. zeicola rasa 2 i 4,), stabla i klipa (Fusarium spp, Aspergillus spp),
    • Proučavanje načina nasleđivanja otpornosti kukuruza prema ekonomski najznačajnijim patogenima,
    • Ugrađivanje Ht gena u početni selekcioni material,
    • Odabir otpornih biljaka prema poleganju i truleži klipa,
    • Rana testiranja kombinacionih sposobnosti familija otpornih prema patogenima lista, stabla i klipa.
  • Analiza sekundarnih metabolita toksigenih vrsta gljiva
    • Kvantitativna i kvalitativna analiza mikotoksina iz uzoraka zrna kukuruza i strnih žita,
    • Ispitivanje potencijala sinteze mikotoksina od strane toksigenih vrsta gljiva.
  • Razvoj novih ili razrada postojećih fitopatoloških metoda u skladu sa potrebama istraživačkog rada, kao i zbog potrebe praćenja razvoja naučno-istraživačkog rada u svetu

 

2. Entomološka istraživanja obuhvataju integrisanje ekoloških, fizioloških i molekularnih pristupa u strategiji ekološki racionalne kontrole štetočina kukuruza.

 

  • Praćenje entomofaune kukuruza je proučavanje štetnih insekatskih vrsta u ekosistemu kukuruza i uvođenje novih metoda za njihovu dijagnostiku i podrazumeva:
    • Praćenje i biosistematiku novih invazivnih i već postojećih štetnih insekatskih vrsta i njihovu determinaciju standardnim i molekularnim metodama,
    • Proučavanje biologije i promena u gustini populacije štetnih insekatskih vrsta kukuruza iz redova ColeopteraLepidoptera, njihove patologije i interakcije štetočina sa biljkom kukuruza u uslovima prirodne i veštačke inokulacije,
    • Utvrđivanje promena u sastavu entomofaune kukuruza i njenoj varijabilnosti u različitim ekosistemima u korelaciji sa klimatskim uslovima i kontrolom sistema gajenja.
  • Proučavanja otpornosti kukuruza prema štetočinama podrazumeva:
    • Testiranje tolerantnosti sorti, samooplodnih linija i ZP hibrida kukuruza prema štetočinama,
    • Stvaranje divergentnih sintetičkih populacija od linija tolerantnih prema kukuruzovom plamencu Ostrinia nubilalis.
  • Ekološki racionalna kontrola štetočina je upravljanje populacijom štetnih insekatskih vrsta kukuruza i podrazumeva:
    • Utvrđivanje uticaja agrotehničkih i drugih mera u kontroli štetnih insekata,
    • Ispitivanje efikasnosti, načina i vremena primene i selektivne toksičnosti insekticida i potencijalnih bioinsekticida,
    • Proučavanje značaja prirodnih neprijatelja i njihove redukcione uloge,
    • Razvijanje ekološke opcije regulisanja nivoa brojnosti i stepena oštećenja biljka kroz bioekološki efekat entomopatogena,
    • Utvrđivanje filogenetske, biološke i molekularne interakcije između entomopatogena i insekata.