Laboratorija za fitopatologiju i entomologiju

dr Slavica Stanković, šef Laboratorije,
dr Snežana Gošić Dondo,
dr Ana Obradović,
dr Milica Lučev,
doktorand Iva Savić

Aktivnosti:

1. Istraživanja u fitopatologiji

 • Svestrano proučavanje patogenih vrsta i etiologije bolesti biljaka
  • Praćenje pojave postojećih i novih vrsta ili rasa patogena kukuruza u Srbiji,
  • Proučavanje biologije patogena i etiologije oboljenja kukuruza,
  • Utvrđivanje štetnosti pojedinih patogenih vrsta u uslovima prirodne infekcije i veštačke inokulacije biljaka.
 • Iznalaženje izvora otpornosti prema patogenim vrstama i ispitivanje nasleđivanja otpornosti genetički različitog selekcionog materijala (domaće i sintetičke populacije, samooplodne linije i hibridi kukurza, kao i linije i sorte strnih žita)
  • Ocenjivanje otpornosti selekcionog materijala kukuruza prema patogenima lista ( turcicum rasa 0, B. zeicola rasa 2 i 4,), stabla i klipa (Fusarium spp, Aspergillus spp),
  • Proučavanje načina nasleđivanja otpornosti kukuruza prema ekonomski najznačajnijim patogenima,
  • Ugrađivanje Ht gena u početni selekcioni material,
  • Odabir otpornih biljaka prema poleganju i truleži klipa,
  • Rana testiranja kombinacionih sposobnosti familija otpornih prema patogenima lista, stabla i klipa.
 • Analiza sekundarnih metabolita toksigenih vrsta gljiva
  • Kvantitativna i kvalitativna analiza mikotoksina iz uzoraka zrna kukuruza i strnih žita,
  • Ispitivanje potencijala sinteze mikotoksina od strane toksigenih vrsta gljiva.
 • Razvoj novih ili razrada postojećih fitopatoloških metoda u skladu sa potrebama istraživačkog rada, kao i zbog potrebe praćenja razvoja naučno-istraživačkog rada u svetu

2. Entomološka istraživanja obuhvataju integrisanje ekoloških, fizioloških i molekularnih pristupa u strategiji ekološki racionalne kontrole štetočina kukuruza.

 • Praćenje entomofaune kukuruza je proučavanje štetnih insekatskih vrsta u ekosistemu kukuruza i uvođenje novih metoda za njihovu dijagnostiku i podrazumeva:
  • Praćenje i biosistematiku novih invazivnih i već postojećih štetnih insekatskih vrsta i njihovu determinaciju standardnim i molekularnim metodama,
  • Proučavanje biologije i promena u gustini populacije štetnih insekatskih vrsta kukuruza iz redova ColeopteraLepidoptera, njihove patologije i interakcije štetočina sa biljkom kukuruza u uslovima prirodne i veštačke inokulacije,
  • Utvrđivanje promena u sastavu entomofaune kukuruza i njenoj varijabilnosti u različitim ekosistemima u korelaciji sa klimatskim uslovima i kontrolom sistema gajenja.
 • Proučavanja otpornosti kukuruza prema štetočinama podrazumeva:
  • Testiranje tolerantnosti sorti, samooplodnih linija i ZP hibrida kukuruza prema štetočinama,
  • Stvaranje divergentnih sintetičkih populacija od linija tolerantnih prema kukuruzovom plamencu Ostrinia nubilalis.
 • Ekološki racionalna kontrola štetočina je upravljanje populacijom štetnih insekatskih vrsta kukuruza i podrazumeva:
  • Utvrđivanje uticaja agrotehničkih i drugih mera u kontroli štetnih insekata,
  • Ispitivanje efikasnosti, načina i vremena primene i selektivne toksičnosti insekticida i potencijalnih bioinsekticida,
  • Proučavanje značaja prirodnih neprijatelja i njihove redukcione uloge,
  • Razvijanje ekološke opcije regulisanja nivoa brojnosti i stepena oštećenja biljka kroz bioekološki efekat entomopatogena,
  • Utvrđivanje filogenetske, biološke i molekularne interakcije između entomopatogena i insekata.