biotehnologija

Istraživanje i razvoj – biotehnologija

Istraživački tim:
dr Dragana Ignjatović-Micić, naučni savetnik, rukovodilac laboratorije
idragana@mrizp.rs
dr Snežana Mladenović Drinić, naučni savetnik
msnezana@mrizp.rs
dr Dragan Kovačević, viši naučni saradnik
dkovacevic@mrizp.rs
dr Ana Nikolić, naučni saradnik
anikolic@mrizp.rs
dr Danijela Ristić, istraživač saradnik
dristic@mrizp.rs
dipl. biol. Marija Kostadinović, istraživač saradnik
kmarija@mrizp.rs

  Istraživačke aktivnosti:

 • Biohemijska i genetička karakterizacija kvaliteta zrna (makro i mikronutrienti) kukuruza i soje
 • Stvaranje genotipova kukuruza visokog kvaliteta proteina konvencionalnim metodama selekcije i selekcijom pomoću molekularnih markera (MAB)
 • Identifikacija gena odgovornih za ekspresiju toleratnosti na sušu pomoću molekularnih markera
 • Ispitivanje genetičkog diverziteta uzoraka molekularnim markerima.
 • Karakterizacija germplazme kukuruza i soje Instituta za kukuruz primenom molekularnih markera
 • Evaluacija genetičke varijabilnosti germplazme banke gena, inbred linija i hibrida kukuruza i sorti soje pomoću molekularnih markera
 • Identifikacija genotipova kukuruza iz banke gena kao prirodnih izvora poželjnih svojstava – povoljan sadržaj biohemijskih komponenti zrna (makro i mikronutrienti), tolerantnost na sušu, cms
 • Određivanje pripadnosti inbred linija kukuruza heterotičnim grupama i predviđanje heterotičnog efekta na osnovu polimorfizma molekularnih markera
 • Molekularna identifikacija vrsta gljiva na žitaricama
 • Karakterizacija vrsta šumskog drveća primenom molekularnih markera

  Učešće istraživača na projektima:

 • Genetički resursi kukuruza kao izvor poboljšanog kvaliteta zrna i tolerantnosti prema suši. MNTR, TR31028, 2011-2014.
 • Poboljšanje svojstava kukuruza i soje molekularnim i konvencionalnim oplemenjivanjem, MNTR, TR31068, 2011-2014.
 • Mikromorfološka, fitohemijska i molekularna istraživanja biljaka-sistematski, ekološki i primenjivi aspekti, MNTR, OI173029, 2011-2014.
 • Razvoj tehnoloških postupaka u šumarstvu u cilju realizacije optimalne šumovitosti TR31069, 2011-2014.
 • Cost Action FA 0905 “Mineral Improved Crop Production for Healthy Food and Feed”
 • Cost Action FAO903: HAPRECI Hasrnesing Plant Reproduction for Crop Improvement
 • „Evaluacija genetičkih resursa kukuruza visokog kvaliteta zrna i tolerantnosti prema stresu u Srbiji i Kini“. Bilateralna saradnje između Srbije i Kine (2011-2013).

Saradnja:
Laboratorija ima saradnju sa Biološkim fakultetom u Beogradu, Šumarskim fakultetom u Beogradu, Institutom za šumarstvo u Beogradu, Poljoprivrednim fakultetom u Skoplju (Makedonija), Poljoprivrednim institutom u Osijeku (Hrvatska) i AgroBio Institutom u Sofiji (Bugarska).