banka-gena

dr Violeta Anđelković, Šef Banke gena
dr Vojka Babić
dr Natalija Kravić

Prvo sistematsko sakupljanje lokalnih populacija kukuruza na teritoriji bivše Jugoslavije bilo je u periodu od 1961- 1964.godine, u organizaciji Jugoslovenskog saveznog udruženja istraživača i Departmana za poljoprivredu Sjedinjenih Američkih Država (USDA). Oko 1000 uzoraka je sakupljeno i grupisano u 16 grupa, na osnovu morfoloških i bioloških svojstava 392 uzorka. Analiza preostalih uzoraka, sprovedena je u narednim periodu, a konačna klasifikacija obuhvatila je 18 agro-ekoloških grupa. Sakupljanje novih uzoraka je nastavljeno i u narednim godinama i u toku 1997.godine svi uzorci lokalnih populacija kukuruza (ukupno 2217), analizirani su po CIMMYT/IBPGR deskriptoru.

Danas Institut za kukuruz “Zemun Polje” poseduje banku gena, koja je među deset najvećih u svetu. U njoj se nalazi 2217 lokalnih populacija i 3258 introdukovanih uzoraka (inbred linija, sintetika i kompozita). Seme se čuva u hladnim komorama (srednjoročni uslovi čuvanja, temperatura od 0-4ºC i relativna vlažnost vazduha od 50-60%).

banka gena 1
kukuruz
banka gena 2

Aktivnosti

 • Održavanje i regeneracija domaćih i introdukovanih uzoraka kukuruza.
 • Karakterizacija i evaluacija novih uzoraka prema deskriptoru za kukuruz.
 • Detaljnija (morfološka, biohemijska i molekularna) karakterizacija uzoraka za dopunu pasoških podataka.
 • Ispitivanje genetičkog diverziteta uzoraka molekularnim markerima
 • U okviru Evropskog kooperativnog programa za biljne genetičke resurse – ECPGR ( www.ecpgr.cgiar.org ), Institut za kukuruz je 1996.godine izabran za domaćina evropske baze podataka za kukuruz (European maize database).
 • Fenotipska karakterizacija elitnog selekcionog materijala po UPOV deskriptoru ( www.upov.int/index_en.html ).
 • Saradnja i razmena uzoraka sa bankama gena širom sveta.
 • Ispitivanje domaće i introdukovane germplazme kukuruza, u cilju identifikacije genetički divergentnih uzoraka sa specifičnim svojstvima, kao što su tolerantnost prema suši i kvalitet zrna i stvaranja core i mini core kolekcija, za potrebe programa oplemenjivanja.

Projekti u kojima učestvuju istraživači banke gena:

 • Iskorišćavanje diverziteta kukuruza u cilju poboljšannja kvaliteta zrna i tolerantnosti prema suši. MNTR, TR31028, 2011-2014.
 • Poboljšanje karakteristika kukuruza i soje molekularnim i konvencionalnim metodama. MNTR, TR31028, 2011-2014.
 • Evaluation of High Quality and Stress Tolerance of Maize Germplasm Resources between Serbia and China. Bilateralni projekat Srbije i Kine (2011-2013).
 • Cost Action FAO903: HAPRECI Hasrnesing Plant Reproduction for Crop.