analiza-proizvoda

Proizvodi i usluge – analiza kvaliteta proizvoda

Osoba za kontakt:
dr Slađana Žilić
dr Milica Radosavljević
dr Marija Milašinović
Laboratorija je opremljena aparatima, a kadrovi su obučeni za obavljanje uslužnih hemijskih analiza stočne hrane, analize kvaliteta silaže i analize kvaliteta merkantilnog kukuruza, soje i pšenice.

Analize i testovi

  Spisak uslužnih analiza i testova:

 • Vlaga-suva materija
 • Sadržaj pepela
 • Sadržaj proteina po Kjeldahl-u
 • Sadržaj masti po Soxhlet-u
 • Sadržaj celuloze
 • Sadržaj skroba
 • Sadržaj rastvorljivih proteina (NSI)
 • Sadržaj iskoristljivog lizina
 • Sadržaj tripsin inhibitora
 • Aktivnost izoenzima lipoksigenaze
 • Aktivnost ureaze
 • Apsorpcija boje
 • Sadržaj vlažnog glutena
 • Sadržaj hemiceluloze
 • ADF (Acid Detergent Fibre) – nerastvorljivi ostatak posle ekstrakcije vlakana kiselim deterdžentom
 • NDF (neutral detergent fibre)- nerastvorljivi ostatak posle ekstrakcije vlakana neutralnim deterdžentom
 • ADL – sadržaj lignina
 • In vitro svarljivost suve i organske materije
 • Iskorišćenje i prinos skroba
 • Sadržaj rezistentnog skroba
 • Sadržaj ß-glukana
 • Sadržaj amiloze-spektrofotometrijski
 • Sadržaj amiloze-mikroskopski
 • Viskozitet skrobne paste
 • Sadržaj redukujućih šećera i saharoze
 • Sadržaj ß-karotina
 • Sadržaj ukupnih fenola
 • Ukupna antioksidantska aktivnost
 • Peroksidni broj
 • Kiselinski stepen
 • Jodni broj
 • Sadržaj amonijačnog azota
 • Sadržaj neproteinskog azota
 • pH vrednost silaže
 • Sadržaj isparljivih kiselina u silaži
 • Fizičke karakteristike kukuruznog zrna:

 • Hektolitarska (zapreminska) masa
 • Masa 1000 zrna
 • Gustina
 • Indeks flotacije
 • Otpornost na mlevenje
 • Udeo tvrde frakcije
 • Indeks apsorpcije vode
 • Lom
 • Perforirano oštećena zrna
 • SCI
 • Ocena tehnološke vrednosti kukuruznog zrna za određenu namenu
 • Određivanje kvaliteta merkantilne pšenice i soje