Laboratorija za ispitivanje semena

analiza-kvliteta-semena

sene

dr Tanja Petrović, rukovodilac Laboratorije

dr Ksenija Marković

dr Marija Milivojević

Laboratorija za ispitivanje semena je akreditovana prema standardu ISO/IEC 17025:2017 kod Akreditacionog tela Srbije (ATS) kao i kod Međunarodne organizacije za ispitivanje semena (International Seed Testing Association, ISTA) za ispitivanje kvaliteta semena ratarskih i povrtarskih kultura, semena cveća kao i začinskih i lekovitih vrsta*.

Akreditovane su sledeće metode:

  • Uzorkovanje
  • Ispitivanje analitičke čistoće
  • Ispitivanje klijavosti
  • Identifikacija semena drugih biljnih vrsta
  • Određivanje sadržaja vlage
  • Ispitivanje zdravstvenog stanja semena
  • Određivanje mase 1000 semena
  • Ispitivanje vigora semena
  • Ispitivanje vitalnosti semena
  • Ispitivanje genetičke čistoće i verifikacija genotipova pomoću tankoslojnog izoelektričnog fokusiranja (UTLIEF).

*O obimu ISTA akreditacije možete više naći na sajtu: www.seedtest.org. Kod naše Laboratorije je RSDL0300.

Laboratorija je ovlašćena za izdavanje (ISTA) sertifikata o kvalitetu semena i izdavanje OECD sertifikata o sortnosti za izvoz semena. Godišnje se u Laboratoriji ispita do 4.000 uzoraka semena iz domaće proizvodnje i iz uvoza. Usluge uzorkovanja i ispitivanja semena usmerene su, u prvom redu, ka ispunjenju zahteva akreditacionih standarda, međunarodnih pravila ispitivanja i potrebama i zahtevima naših korisnika.

Laboratorija poseduje referentnu kolekciju semena gajenih i korovskih biljaka sa preko 1.600 uzoraka.

U svojoj dugogodišnjoj tradiciji (od 1946. godine) uspostavila je saradnju sa drugim, sličnim laboratorijama u zemlji. U Laboratoriji se vrši obuka studenata putem izrade diplomskih i magistarskih radova iz oblasti fiziologije i patologije semena, ali i drugih srodnih oblasti istraživanja.