analiza-kvliteta-semena

kontrola-kvaliteta 

Akreditovana Laboratorija za ispitivanje semena

Laboratorija za ispitivanje semena je akreditovana prema ISO/IEC 17025:2006 standardu kod Međunarodne organizacije za ispitivanje semena (International Seed Testing Association, ISTA) i kod akreditacionog tela Srbije. Pod ISTA i ATS akreditacijom se nalazi: uzorkovanje i ispitivanje semena kukuruza, soje, cerealija, suncokreta, sitnosemenih i krupnosemenih leguminoza i seme povrća, a samo pod ATS akreditacijom i seme trava i cveća, kao i genetička čistoća semena kukuruza. O obimu ISTA akreditacije možete više naći na sajtu: www.seedtest.org, a code naše laboratorije je YUDL03.

Laboratorija je autorizovana za izdavanje orange (ISTA) certifikata o kvalitetu semena i izdavanje OECD certifikata o sortnosti za izvoz semena. Godišnje se u laboratoriji ispita do 10.000 uzoraka semena iz domaće proizvodnje i iz uvoza. Usluge uzorkovanja i ispitivanja semena usmerene su, u prvom redu, ka ispunjenju zahteva akreditacionih standarda, međunarodnih pravila ispitivanja i potrebama i zahtevima naših korisnika.

Uvođenjem dokumentovanog sistema upravljanja kvalitetom prema međunarodnim standardima i uputstvima, Laboratorija za ispitivanje semena održava visok standard usluga koji poštuje profesionalnost u radu. Na ovaj način Laboratorija ispunjava zahteve ISTA-e i ATS-a. Uključena je u mrežu proficiency testova, koje organizuje ISTA, tri puta godišnje. Ovim testovima se proverava osposobljenost (kompetentnost) analitičara i ispravnost opreme i instrumenata Laboratorije za ispitivanje semena, čime se postiže međunarodno priznavanje rezultata ispitivanja. Pored toga, Laboratorija je organizator MLI testova za akreditovane laboratorije za ispitivanje semena Republike Srbije.

Laboratorija poseduje referentnu kolekciju semena korovskog i gajenog bilja sa preko 1600 uzoraka.

U svojoj dugogodišnjoj tradiciji (od 1946. godine) Laboratorija je uspostavila saradnju sa drugim, sličnim Laboratorijama u zemlji. U Laboratoriji se vrši obuka studenata putem izrade diplomskih i magistarskih radova iz oblasti fiziologije i patologije semena, ali i drugih srodnih oblasti istraživanja.
Osoblje Laboratorije svake godine učestvuje na ISTA seminarima i radionicama, kao i na specijalizacijama na Univerzitetima u SAD (Iowa, Ohio, Illiois i dr.), Nemačkoj i sl. sa kojima ima razvijenu saradnju po pitanju istraživanja na semenu. Do sada osoblje laboratorije objavilo je preko 150 naučnih i stručnih radova u zemlji i inostranstvu.

ista