Agroekologija i agrotehnika

Istraživanje i razvoj – gajenje kukuruza

Istraživački tim:
dr Milan Brankov, šef Grupe,

dr Vesna Dragičević,
dr Marjenka Tabaković,
doktorand Milena Šenk,
doktorand Natalija Pavlović

Program istraživačkog rada grupe za Gajenje kukuruza se odnosi na unapređenje gajenja ratarskih useva primenom sistema agrotehničkih mera u prirodnom i irigacionom vodnom režimu, u cilju stvaranja uslova za maksimalno korišćenje genetskog potencijala rodnosti hibrida i sorti. Eksperimentalna istraživanja se obavljaju sa aspekta izbora hibrida i sorti za različite agroekološke uslove, zatim proučavanja različitih plodoreda i drugih sistema ekološkog ratarenja i konzervacijskih sistema obrade zemljišta, uticaja načina i gustine setve na prinos useva i osobine zemljišta i gajenih biljaka; razvoja sistema gajenja ratarskih useva za proizvodnju zdrave hrane; ispitivanja efekata primene organskih i mineralnih đubriva na osobine zemljišta i sadržaj pojedninih materija u gajenim biljkama koje su važne za rastenje i biosintezu materija.

Istraživači iz Grupe za gajenje kukuruza kao i njeni raniji saradnici (dr Života Jovanović, mr Miodrag Tolimir), uz saradnju sa kolegama sa Poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Beogradu i Insituta za zaštitu bilja i životnu sredinu u Beogradu, angažovani su na projektu Ministartsva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja ev. br. TR 31037 „Integralni sistemi gajenja ratarskih useva: očuvanje biodiverziteta i plodnosti zemljišta“ (2011-2015).

Laboratorija za agrohemiju

dr Vesna Dragićević,
doktorand Milena Šenk

U Laboratoriji se određuju osnovne osobine zemljišta, sadržaj pristupačnih makroelemenata: N, P i K, kao i organske materije, na osnovu čega se utvrđuju optimalne potrebe zemljišta za hranivima i daju se preporuke za đubrenje. Pored toga proučava se uticaj različitih sistema gajenja kako na zemljište, tako i na gajene biljke, sa cijem očuvanja plodnosti zemljišta i definisanja optimalnih uslova za rast i razvoj gajenih biljaka. Posebno se navedena istraživanja odnose na uticaj različitih sistema gajenja u uslovima stresa i proučavanje mehanizama tolerantnosti gajenih biljaka na različite stresne faktore. Takođe se ispituju efekti primene minerlnih i organskih đubriva, herbicida, kao i stimulatora rastenja na produktivne sposobnosti biljaka, sintezu fotosintetskih pigmenata, antioksidanata i drugih fiziološki aktivnih materija u biljkama.

Laboratorija za korove

dr Milena Simić,
dr Milan Brankov,
dr Marjenka Tabaković
doktorand Natalija Pavlović

Rad Laboratorije usmeren je na proučavanje:

  • korovske flore i vegetacije
  • biologije i ekologije korova i njihovog semena
  • kompetitivnih odnosa usev-korova
  • rezistentnosti korova prema herbicidima
  • sistema integrisanih mera kontrole korova
  • mera suzbijanja korova u CTM kukuruzu
  • efikasnosti i selektivnosti herbicida

Proučavanja su posebno usmerena na uspostavljanje sistema integrisanih mera u kontroli zakorovljenosti (IWMS – Integrated Weed Management System). Koncept ovog sistema je razvoj programa za kontrolu korova putem kombinovane ili integrisane primene preventivnih, direktnih, mehaničkih, hemijskih, bioloških i drugih mera. Među agrotehničkim merama važno je istaći pravilno sastavljen plodored, obradu zemljišta, pravovremenu setvu, pravilan izbor gustine gajenja i sortimenta, đubrenje i navodnjavanje. Efekat primene odabranog sistema mera ne sme biti samo trenutan, naprotiv, mora da ima rezultate i na duži vremenski period. Isto tako, ne radi se o bukvalnom uništavanju, tj. iskorenjivanju korova, već o svođenju njihove brojnosti na nivo koji usev može da toleriše tako da prinos nije ugrožen a ravnoteža u agrosistemu nije radikalno narušena.

U Laboratoriji se, kroz eksperimentalni rad, proučava efikasnost i potencijalna fitotoksičnost novih herbicida u kukuruzu, soji i strnim žitima. Takođe ocenjuje se reakcija komercijalnih linija kukuruza na herbicide novih grupa, koji se primenjuju pojedinačno ili u kombinaciji sa folijarnim đubrivima, radi provere mogućnosti za njihovu bezbednu primenu u proizvodnji semenskog kukuruza.

Kao rezultat dugogodišnjeg rada istraživača ove Laboratorije u oblasti proučavanja i suzbijanja korova u kukuruzu, u 2012. je objavljena monografija „KONTROLA KOROVA U AGROEKOSISTEMU KUKURUZA“, autora dr Lidije Stefanović, dr Milene Simić i dr Borivoja Šinžara.

Izdavač monografije je Institut za kukuruz „Zemun polje“ Slobodana Bajića 1, Beograd, a suizdavač Društvo genetičara Srbije.

Preporuke za primenu agrotehničkih mera
Rad grupe uključuje i davanje preporuka za gajenje kukuruza, soje i strnih žita, kao i primenu herbicida u zaštiti od korova u različitim agroekološkim uslovima, što je posebno značajno u proizvodnji semena. Na osnovu analiza zemljišta daju se preporuke za đubrenje useva.